Základné školy

Osnova doučovania matematiky pre základné školy :

5. ročník

Prehľad tematických celkov

 Základné učivo

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 1. – 4. ročníka ZŠ

2. Delenie prirodzených čísel

3. Základné pravidlá rysovania

4. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

5. Desatinné čísla, operácie s desatinnými číslami

6. Obsah obrazca (obdĺžnik, štvorec)

Odporúčané témy rozširujúceho učiva

1. Delenie trojciferným deliteľom, algoritmus delenia  viacciferným deliteľom.

2. Množiny, operácie s množinami. Elementárne poznatky z logiky.

3. Počítanie s využívaním kalkulačky.

4. Grafické porovnávanie uhlov.

5. Zhodnosť uhlov.

6. Topografické práce v teréne.

6. ročník

Prehľad tematických celkov

 Základné učivo

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 5. ročníka

2. Celé čísla, operácie s celými číslami

3. Objem a povrch kvádra a kocky

4. Deliteľnosť prirodzených čísel

5. Trojuholník

6. Zlomky

7. Rovnobežnosť.Rovnobežník, lichobežník

8. Kombinatorika v úlohách

Odporúčané témy rozširujúceho učiva

1. Riešenie slovných úloh s využitím najmenšieho spoločného  násobku a najväčšieho spoločného deliteľa dvoch čísel.

2. Topografické práce v teréne.

3. Elementárne poznatky z logiky (napr. matematická veta)

4. Voľné rovnobežné premietanie.

7. ročník

Prehľad tematických celkov

 Základné učivo

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva zo 6.ročníka

2. Racionálne číslo. Operácie s racionálnymi číslami

3. Objem a povrh hranola

4. Výraz a jeho úprava

5. Pomer.Priama a nepriama úmernosť

6. Zhodnosť trojuholníkov

7. Lineárne rovnice

8. Významné prvky trojuhlníka

9. Percentá

10.Stredová a osová súmernosť

11.Kombinatorika

Odporúčané témy rozširujúceho učiva

1. Mnohosteny.

2. Zhodné zobrazenia (stredová a osová súmernosť, posunutie).

Riešenie úloh s využitím osovej a stredovej súmernosti.

3. Topografické práce v teréne.

4. Diagramy.

8. ročník

Prehľad tematických celkov

 Základné učivo

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky zo 7. ročníka

2. Mocniny a odmocniny

3. Pytagorová veta

4. Úprava celistvých algebraických výrazov

5. Kruh, kružnica

6. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc

7. Riešenie konštrukčných úloh

8. Funkcie

9. Kombinatorika a pravdepodobnosť

Odporúčané témy rozširujúceho učiva

1. Topografické práce v teréne.

2. Elementárne poznatky z logiky.

3. Riešenie úloh s využitím elementárnych poznatkov z teórie  grafov

9.ročník

  Prehľad tematických celkov

 Základné učivo

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 8. ročníka

2. Úprava algebrických výrazov

3. Podobnosť trojuholníkov

4. Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav

5. Goniometria ostrého uhla

6. Funkcie. Lineárna funkcia

7. Objem a povrch telies

8. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

Odporúčané témy rozširujúceho učiva

1. Podobné zobrazenie

2. Goniometrické funkcie

3. Topografické práce v teréne

4. Riešenie elementárnych úloh z teórie grafov

5. Objem a povrch gule