Úvod

Matematika – je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom „diagramov a čísel“. Z formálneho hľadiska je matematika skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia.

Matematiku možno chápať jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne definovanou slovnou zásobou a gramatikou, za účelom opisovať a skúmať fyzikálne a konceptuálne vzťahy. Hoci matematika samotná sa väčšinou nepovažuje za prírodnú vedu, špecifické štruktúry skúmané matematikmi majú často pôvod v prírodných vedách, najmä vo fyzike.

Matematici sa však zaoberajú aj štruktúrami, ktorých pôvod nie je čisto matematický, napríklad ak poskytujú zovšeobecnenie spájajúce niekoľko odborov alebo zjednodušujú výpočty. Mnohí matematici sa zaoberajú určitými problémami z čisto estetických dôvodov, chápajúc matematiku skôr ako umenie než praktickú alebo aplikovanú vedu. Niektorí matematici nazývajú matematiku „kráľovnou vied“.

 

Doučovanie je neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu na všetkých typoch škôl. Je rozdiel medzi doučovaním v škole, kde má učiteľ viac žiakov a individuálnom doučovaní v domácom prostredí. Pri individuálnom doučovaní sa venujem len jednému žiakovi. Mám 30 – ročnú pedagogickú prax. Z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že úspešnosť pri súkromnom doučovaní je veľmi vysoká, či sa už jedná o žiakov ZŠ,   SŠ, VŠ. Rapídne zlepšenie u žiakov ZŠ, SŠ badať už v priebehu mesiaca. Úspešnosť pri doučovaní vysokoškolákov je skoro 100 percentná. Doučujem matematiku ZŠ, stredoškolskú, vysokoškolskú. Pripravujem žiakov na prijímacie skúšky na rôzne typy stredných škôl a univerzít. Podľa     požiadaviek pripravím študentov aj na štátne záverečné skúšky. Teším sa na stretnutie s Vami. Cena je vždy dohodou. 

 

 Žiaľ, motto mnohých študentov: Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.    GTUBB